توحید مفضل امام صادق (ع)

مجلس اول :شگفتی های آفرینش انسان

توحید مفضل امام صادق (ع)

مجلس اول :شگفتی های آفرینش انسان

کتاب توحید مفضّل، منسوب است به یکی از شاگردان خاصّ امام صادق(ع) به نام "مفضّل بن عمر الجُعفی الکوفی" که از طریق محمد بن سنان نقل شده است. مفضّل چهار جلسه نزد حضرت صادق(ع) شتافت و سخنان او را که به وی املاء می‌فرمود، مکتوب کرد. متن حیرت‌انگیز این کتاب، مورد تأیید علما واقع شده است، از جمله: سید بن طاووس (وفات: 664 هجری) که آن را شگفت‌انگیز خوانده است و همچنین علامه محمدباقر مجلسی (وفات: 1110 هجری) که آن را برای استفاده عامه به فارسی شیوا ترجمه نموده و در برخی موارد، سخنان حضرت را شرح نیز کرده است. مفضل بن عمر از خواص شاگردان امام صادق و امام کاظم(ع) بوده است. طبق آنچه در کتاب الارشاد مفید آمده، حضرت امام رضا(ع) در ضمن حدیثی بر او رحمت فرستاده و تبعیت او از ائمه را ستوده است.

امام صادق علیه‌السلام این حدیث بلند را در چهار روز و چهار نشست، بر مفضل املا فرموده است. شاید بتوان برای هر مجلس عنوانی کلی را بر شمرد.

مجلس اول: درباره شگفتیهای آفرینش انسان

مجلس دوم: درباره شگفتیهای آفرینش حیوان

مجلس سوم: درباره شگفتیهای آفرینش طبیعت

مجلس چهارم: درباره ناملایمات و مصائب
در این تارنما ضمن ارائه فرازهایی از مجلس اول به به شرح علمی هر مبحث پرداخته می شود

  • ۰
  • ۰

ﻓﻜﺮ ﻛﻦ در اﻳﻦ اﺷﯿﺎء ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻰ آدم ، ﻣﮫﯿﺎ ﻛﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک ﺑﺮاى ﺑﻨﺎ ﻛﺮدن و آھﻦ ﺑﺮاى ﺻﻨﻌﺘﮫﺎ و ﭼﻮب ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻰ ھﺎ و ﻏﯿﺮ آن و ﺳﻨﮓ ﺑﺮاى آﺳﯿﺎ و ﻏﯿﺮ آن ، و ﻣﺲ ﺑﺮاى اواﻧﻰ ، و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻼت ، و ﺟﻮاھﺮ ﺑﺮاى ذﺧﯿﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻦ ، و داﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮردن ، و ﺑﻮى ﺧﻮش ﺑﺮاى ﻟﺬت ﺑﺮدن و دواھﺎ ﺑﺮاى ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺪن ، و ﭼﮫﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاى ﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﺳﻮار ﺷﺪن ، و ھﯿﺰم ﺑﺮاى اﻓﺮوﺧﺘﻦ ، و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺮاى ﺳﺎروج ﺳﺎﺧﺘﻦ ، و رﻳﮓ ﺑﺮاى ﻓﺮش زﻣﯿﻦ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻰ ﺗﻮان اﺣﺼﺎ ﻛﺮد از اﻣﺜﺎل اﻳﻦ .  و ﺧﺒﺮ ده ﻣﺮا اﮔﺮ ﻛﺴﻰ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد و ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺰاﻧﻪ ھﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ و ھﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ و ھﺮ اﻣﺮ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد داﻧﺪ ﻳﺎﺑﺪ آﻳﺎ ﺗﻮھﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺪﺑﺮى و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺪرى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﻌﺖ ﻛﻪ در ھﺮ اﻣﺮى از آن اﻧﻮاع ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎرى ﺷﺪه ﺑﻰ ﻣﺪﺑﺮى ﺣﻜﯿﻢ و ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻋﻠﯿﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.  اى ﻣﻔﻀﻞ  !ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰى ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاى ﺣﻮاﺋﺞ آدﻣﻰ و آﻧﭽﻪ در آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻇﮫﻮر آﻣﺪه از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮه ﺣﺴﻨﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﺣﺒﻮب را ﻛﻪ ﻃﻌﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و او را ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻛﻪ آﺳﯿﺎ ﻛﻨﺪ و ﺧﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد، و ﻛﺮک را ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺶ او آﻓﺮﻳﺪه و او را ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻛﻪ ﻧﺪاﻓﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮﻳﺴﺪ و ﺑﺒﺎﻓﺪ، و درﺧﺖ را ﺑﺮاى او ﺧﻠﻖ ﻛﺮده و او را ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻏﺮس ﻧﻤﺎﻳﺪ و آب ﺑﺪھﺪ و ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﻧﻤﺎﻳﺪ .و ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ را ﺑﺮاى دواى او آﻓﺮﻳﺪه و او را ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﻟﺶ ﭘﯿﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮى ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎزد و دواھﺎ را ﺑﺮاى اﻣﺮاض ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﯿﺎء ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ

  • ۹۶/۰۸/۳۰
  • بهروز ملایری

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی